بارندگی های اخیر تمامی کارخانه های آجر را در بر گرفت

باران و برف که یکی از نعمتهای خداوند مهربان برای بندگان خود میباشد و مایه حیات بودن آن بر همگان ثابت گردیده و بدون آن رزق و روزی بنوعی دچار مخاطره میگردد، اما از اینطرف که بگذریم بعلت
آفتابی بودن محصولات تولیدی در کارخانه های تولید آجر و عدم پوشش بیمه ای از طرف هیچ یک از بیمه گذار ها ،کارفرمایان کارخانه های فوق را همه ساله مجبور به پرداخت خسارت های غیر قابل تصور مینماید.