محمد حسین یقینی

رئیس

یحیی شروانی

نائب رئیس اول

پرویز سعداله زاذه

نائب رئیس دوم

نعمت بهاری

دبیر

داوود جلیلی

خزانه دار